• ۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
جزئیات پروژه ها
پروژه آماده فروش طبرسی

نام پروژه

پروژه آماده فروش طبرسی

مشخصات پروژه

<p> </p> <h4 style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><strong><cite>پروژه درحال اجرای طبرسی</cite></strong></span></h4> <p> </p> <p><span style="color:#B22222"><span style="font-size:16px">درباره پروژه:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px">این پروژه در زمینی به مساحت 988 متر مربع واقع در ضلع شمالی طبرسی سوم، مقابل طبرسی 63 و 65 واقع گردیده است. این پروژه از موقعیت مناسب و دسترسی های خوبی برخوردار می باشد، به نحوی که در آینده شاهد رونق چشمگیر این منطقه خواهیم بود. لذا طراحی و اجرای یک پروژه منحصر به فرد تجاری در چنین موقعیت مکانی، یک فرصت استثنایی به حساب می آید که به منظور رفع نیازها و افزایش رفاه ساکنین، بخش های تجاری نیز جهت این پروژه تعریف گردیده است.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#B22222"><span style="font-size:16px">نشانی پروژه: </span></span> ضلع شمالی طبرسی سوم، مقابل طبرسی 63 و 65</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#B22222"><span style="font-size:16px">پلاک ثبتی :</span>  </span> 20/736 فرعی از 59 اصلی بخش 9 مشهد</span></p> <p> </p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td style="width:120px"> <p dir="RTL">1</p> </td> <td style="width:240px"> <p dir="RTL">نام پروژه</p> </td> <td style="width:264px"> <p dir="RTL">پروژه طبرسی</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px"> <p dir="RTL">2</p> </td> <td style="width:240px"> <p dir="RTL">محل اجراء</p> </td> <td style="width:264px"> <p dir="RTL">مقابل طبرسی 63 و 65</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px"> <p dir="RTL">3</p> </td> <td style="width:240px"> <p dir="RTL">مساحت زمین</p> </td> <td style="width:264px"> <p dir="RTL">988 متر مربع</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px"> <p dir="RTL">4</p> </td> <td style="width:240px"> <p dir="RTL">نوع اجراء</p> </td> <td style="width:264px"> <p dir="RTL">اسکلت فلزی</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px"> <p dir="RTL">5</p> </td> <td style="width:240px"> <p dir="RTL">نماسازی</p> </td> <td style="width:264px"> <p dir="RTL">در حال اجرا</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px"> <p dir="RTL">6</p> </td> <td style="width:240px"> <p dir="RTL">انباری</p> </td> <td style="width:264px"> <p dir="RTL">دارد</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px"> <p dir="RTL">7</p> </td> <td style="width:240px"> <p dir="RTL">نوع کاربری</p> </td> <td style="width:264px"> <p dir="RTL">تجاری</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px"> <p dir="RTL">8</p> </td> <td style="width:240px"> <p dir="RTL">سایر امکانات</p> </td> <td style="width:264px"> <p dir="RTL">کلیه امکانات مورد نیاز</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px"> <p dir="RTL">9</p> </td> <td style="width:240px"> <p dir="RTL">طول دوره اجراء</p> </td> <td style="width:264px"> <p dir="RTL"> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> </div> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl"> <tbody> </tbody> </table>

عکس های پروژه